Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu to wskazany do ochrony mało zniekształcony teren, charakteryzujący się zachowaną zdolnością utrzymywania równowagi biologicznej oraz wartościami kulturowymi. Północny Obszar Chronionego Krajobrazu - część zachodnia wypełnia teren położony pomiędzy Zaborskim a Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym.

W części północnej zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Przymuszewo znajduje się fragment Północnego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Utworzono go rozporządzeniem Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku na powierzchni 78 km2.  Obszar stanowi jednorodną krainę - równinę sandrową poprzecinaną obniżeniami wytopiskowymi i dolinami rzek. Typowym elementem krajobrazu są wąskie i długie, ze stromymi klifowymi zboczami jeziora rynnowe. 

Na terenie obszaru znajduje się rezerwat "Bór chrobotkowy".