Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja

Nadleśnictwo Przymuszewo zrealizowało inwestycję pod nazwą: „Remont i odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na kompleksie łąk w Leśnictwie Laska”, gm. Brusy, powiat chojnicki. System nawodnień położony jest w północnej części Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

 

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu ,,Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 -Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.


       Głównym celem inwestycji była poprawa stanu siedlisk łąkowych i  torfowiskowych.            Odtworzenie  dawnego  systemu  nawadniającego spowodowało wzbogacenie różnorodności biologicznej ekosystemów, odtworzenie biotopów wilgotnych  łąk na obszarze ptasiej ostoi Natura 2000.   Ponadto  zrekonstruowano  XIX-to wieczny system  nawodnień,  przykład kultury rolniczej Kaszub.

Nawadniane łąki   położone są  na wzniesieniach zbudowanych  z piasków 1uźych.
           Dla zachowania cennych przyrodniczo łąk wykonano rekonstrukcję systemu nawadniającego w kształcie zb1iżonym do zachowanych historycznych urządzeń hydrotechnicznych.  Odtworzono   unikalny system   nawodnień w postaci   nawodnień stokowo-bruzdowych.    W ostatnich  latach  obiekt nie był  eksploatowany  m. in. z  powodu  złego stanu technicznego  rowów i zastawek.   Odbudowano zniszczone fragmenty obwałowań - grobli. Wyłożono faszyną stopy skarp w miejscach szczególnie narażonych na rozmycie tj: na ostrych łukach doprowadzalników i na wylotach z przepusto-zastawek. Wyloty jak i wloty do przepusto-zastawek wzmocniono kamieniem  polnym. Konieczne było wykonanie uszczelnienie dna i grobli doprowadzalnika marglem i g1iną. Wykonano remont kapitalny przepusto-zastawkek, który polegał na zamontowaniu prowadnic na szandorach.  Odbudowano zastawki drewniane ze stopniem korekcyjnym. Zasypano wyrwy powstałe w wyniku niekontrolowanych spływów wód na całej powierzchni kompleksu.

 Odbudowano bruzdy rozlewowe z wykonaniem wypustów w groblach oraz montażem stawideł.

Woda do nawodnień  obiektu  pobierana jest z rzeki Kłonecznicy poprzez jej piętrzenie na jazie i wprowadzana na główny doprowadzalnik wody na łąki. Nawodnienie obiektu polega na wprowadzeniu wody do bocznych doprowadzalników oraz za pomocy wpustów na bruzdy rozlewowe, które   usytuowane są u podnóża skarp głównego rowu i bocznych doprowadzalników. Woda po wypełnieniu bruzd przelewa się przez korony grobelek roz1ewajc się po stoku i  nawadnia  użytki zielone.

Powstała mała retencja poprzez gromadzenie wody:

a)      retencja zbiornikowa – po zatrzymaniu wody na mnichu  - V=1357 m3 wody

b)      retencja korytowa – na doprowadzalnikach po zatrzymaniu wody na przepusto – zastawkach – V=8 870 m3 wody

c)      retencja glebowa (powierzchniowa) – 16,73 ha – V=1 673 m3 wody


         W ramach projektu  odbudowano unikatowy system nawodnień  na powierzchni 16,73  ha użytków zielonych z retencjonowaniem 11 900 m3 wody.