Wydawca treści Wydawca treści

USUWANIE ŚMIECI Z TERENÓW LEŚNYCH

Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania

Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo realizowane było na podstawie zawartej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku.

Prowadzono zbiórkę  śmieci z 14 miejsc postoju zlokalizowanych na terenach leśnych od 1 kwietnia do 30 września 2017 roku  oraz  z  obszarów bezpośrednio przylegających do dróg leśnych i szlaków turystycznych. Osiągnięto efekt ekologiczny  w  postaci  30,236 Mg zebranych i wywiezionych odpadów