Wydawca treści Wydawca treści

Usuwanie śmieci z terenów leśnych

Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo realizowane było na podstawie zawartej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku.

Prowadzono zbiórkę  śmieci z 14 miejsc postoju zlokalizowanych na terenach leśnych od 30 kwietnia do 30 września 2015 roku  oraz  z  obszarów bezpośrednio przylegających do dróg leśnych i szlaków turystycznych. Osiągnięto efekt ekologiczny  w  postaci  42,434 Mg zebranych i wywiezionych odpadów.