Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk

Doliny Brdy i Chociny

Obszar w większości położony na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo, leśnictwa Chociński Młyn.

Doliny Brdy i Chocinyobejmuje obszar jezior Duże Głuche, Małe Głuche, Małe Łowno, Durze Łowno, fragment doliny Brdy i Chociny oraz fragment równiny sandrowej. Obszar ten zajmują głownie lasy iglaste (65%) oraz siedliska łąkowe i zarośla (20%). Liczne jeziora oligotroficzne, ramieniowe i eutroficzne oraz charakterystyczne dla Borów Tucholskich bory chrobotkowi podkreślają wyjątkowy charakter tego obszaru.

 

Typy siedlisk obszaru Dolina Brdy i Chociny

  • Jeziora lobeliowe
  • Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
  • Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
  • Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
  • Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
  • Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
  • Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino
  • Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion