Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

W 2021 roku obchodzimy go pod hasłem „Mokradła i woda”.

W roku tym świętujemy także 50. Rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej, będącej międzynarodowym układem o ochronie obszarów wodno-błotnych.

Niewątpliwie żyjemy w czasach narastającego kryzysu wodnego. Wpływa na to m.in. wzrost liczby ludności, który bezpośrednio wpływa na zwiększona urbanizację. Zużycie wody przewyższa możliwości jej wytworzenia przez naturę. Dlatego tak ważna jest ochrona światowych zasobów wody, w tym wody pitnej.

Czym są i jaką rolę odgrywają w środowisku obszary wodno-błotne?

Obszarami wodno-błotnymi są tereny bagien, błot i torfowisk a także zbiorniki wodne (naturalne lub sztuczne, stałe i okresowe, o wodach płynących lub stojących, słodkich lub słonych). Rolą mokradeł jest m.in. zdolność do wiązania węgla atmosferycznego oraz magazynowanie wody. Ponadto mokradła stanowią centrum bioróżnorodności. Niektóre gatunki roślin i zwierząt żyją wyłącznie w takich ekosystemach, np. rosiczki, bobrek trójlistkowy, bagno zwyczajne, liczne gatunki ważek i ptaków czy żółw błotny.

Rola Lasów Państwowych w ochronie mokradeł

Lasy Państwowe od lat starają się poprawić warunki wodne na terenach leśnych poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi oraz inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę oraz odtwarzanie szeroko rozumianych mokradeł. Blisko 200 nadleśnictw jest beneficjentem w projekcie tzw. małej retencji wodnej.

Ponadto na terenie lasów Państwowych funkcjonuje wiele form ochrony przyrody, których celem ochrony jest  ochrona obszarów wodno-błotnych. Na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo są to: rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne oraz pomniki przyrody.