Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł 2022

Jak co roku, 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. W tym roku przyświeca mu hasło: Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody

Data obchodów nie jest przypadkowa, 2 lutego 1971 r. została podpisana konwencja ramsarska, której celem jest odnowa i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł. Niestety naturalne mokradła na świecie zanikają. Szacuje się, że od lat 70. XX w. ilość mokradeł zmniejszyła się aż o 35 %. Brak mokradeł przyczynia się do wzrostu emisji CO2 i metanu, spadku bioróżnorodności, niedoborów wody pitnej, ale również zwiększa niebezpieczeństwo powodzi.

Lasy Państwowe są świadome tego jak ważną rolę pełnią tereny wodno-błotne, dlatego od lat są zaangażowane w ochronę takich obszarów. Od wielu lat nadleśnictwa uczestniczą w projektach małej retencji (górskiej i nizinnej) - Nadleśnictwo Przymuszewo również było beneficjentem programu małej retencji wodnej, inicjują ustanawianie różnych form ochrony przyrody oraz prowadzą działania gospodarcze w sposób zapewniający ochronę mokradeł.

Formy ochrony przyrody na terenie naszego Nadleśnictwa, ustanowione z uwagi na ochronę obszarów wodno-błotnych

  • Rezerwaty przyrody - aż pięć spośród sześciu naszych rezerwatów zostało powołanych w celu zachowania szeroko rozumianych mokradeł, krótka informacja o nich poniżej

- rezerwat Kruszynek - utworzony w 2014 r. w celu zachowania ekosystemu torfowiska alkaicznego z unikatową florą mchów i roślin naczyniowych,

- rezerwat Dolina Kulawy - utworzony w 2009 r. w celu zachowania kompleksu torfowisk soligenicznych, źródlisk, jezior mezotroficznych, mechowisk, torfowisk przejściowych i łąk,

- rezerwat Nawionek - utworzony w 1974 r. w celu zachowania jeziora lobeliowego wraz jego charakterystyczną florą i fauną,

- rezerwat Piecki - utworzony w 2001 r. w celu zachowania ekosystemów jeziornych, torfowiskowych, a także zachowania roślinności fitocenotycznej zbiorowisk charakterystycznych dla jezior i torfowisk,

- rezerwat Bagno Stawek - utworzony w 1977 r. w celu zachowania kompleksu ekosystemów torfowiskowych, wodnych i leśnych,

  • Obszary Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa): Młosino-Lubnia, Sandr Brdy, Dolina Brdy i Chociny
  • Cztery źródliska występujące na terenie leśnictwa Czernica są uznane za pomniki przyrody.
  • Użytki ekologiczne na terenie naszego Nadleśnictwa to w znaczącej większości obszary wodno-błotne. Aż 35 z 38 istniejących na naszym terenie użytków ekologicznych stanowią bagna, dwa z nich to jeziorka oraz jedno stanowisko zimozioła północnego (gatunku objętego ochroną częściową).
  •  

O tym jak leśnicy radzą sobie z suszą możecie dowiedzieć się więcej z poniższego filmu