Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Zadania jakie stawia przed leśnikami hodowla lasu to utrzymanie istniejących drzewostanów oraz tworzenie nowych przez zalesienia innych gruntów. Obejmuje ona cały proces wzrastania lasu: od pozyskania nasion, przez hodowlę sadzonek, zalesienia i odnowienia, aż do pielęgnacji we wszystkich fazach rozwoju drzewostanu.

Leśnicy z Nadleśnictwa Przymuszewo każdego roku odnawiają powierzchnie leśne i zalesiają grunty porolne na obszarze około 150 ha. Nasiona drzew leśnych zbierane są z wybranych drzewostanów najlepszej jakości, tzw. Drzewostanów nasiennych. Z wysiewanych w szkółce leśnej nasion drzew i krzewów hoduje się rocznie około 2mln sadzonek. Drzewostany sosnowe zanim osiągną wiek dojrzały, czyli 100 lat, wymagają częstych zabiegów pielęgnacyjnych. W nowo założonych uprawach leśnych pielęgnuje się glebę, w celu poprawy warunków życia młodych drzewek. W starszych uprawach oraz młodnikach leśnicy wykonują cięcia pielęgnacyjne, zwane czyszczeniami (wczesnymi i późnymi). Mają one na celu usuniecie drzewek źle ukształtowanych, zaatakowanych przez choroby lub szkodliwe owady i stworzenie w ten sposób przestrzeni dla najcenniejszych, zdrowych i najlepiej uformowanych egzemplarzy. Drzewostany w wieku średnim i starsze podlegają trzebieżą, czyli zabiegom pielęgnacyjnym nastawionym na stworzenie najkorzystniejszych warunków do szybkiego wzrostu i rozwoju tym osobnikom, które zyskują miano drzew dorodnych.

 

Roczny rozmiar zadań hodowlanych w Nadleśnictwie Przymuszewo na 10-lecie 2019-2028 

Odnowienia i zalesienia              –        335 ha

Pielęgnacja gleby w uprawach   –        445 ha

Czyszczenia wczesne i późne     –        395 ha

Trzebieże wczesne i późne         –       1004 ha

W drzewostanach sosnowych prowadzone są jeszcze inne prace hodowlane, jak wprowadzanie podszytów polegające na sadzeniu krzewów i drzewek gatunków liściastych w przerzedzonych fragmentach drzewostanów. W wieku 100-120 lat drzewostany sosnowe przestają intensywnie przyrastać, stają się mniej odporne na choroby, szczególnie grzybowe. W procesie fotosyntezy wytwarzają mniejsza ilość tlenu i pochłaniają mniej dwutlenku węgla niż drzewostany młodsze.

Jest to zwykle okres obfitego wytwarzania nasion. Leśnicy stopniowo usuwają dojrzały drzewostan w taki sposób, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki do powstania i rozwoju kolejnego, nowego pokolenia lasu.

Obecnie w Polsce realizowany jest proekologiczny model leśnictwa, przedkładający ochronne funkcje lasu ponad funkcje produkcyjne. W praktyce leśnej Nadleśnictwa Przymuszewo, elementy modelu ekologicznego realizowane są poprzez:

  • kształtowanie lasu o składzie gatunkowym dostosowanym do lokalnych warunków siedliskowych.
  • wprowadzanie możliwie dużego zróżnicowania gatunkowego do lasu i aktywne popieranie bioróżnorodności ekosystemów leśnych,
  • popieranie naturalnego (samoistnego) odnawiania się cennych drzewostanów rodzimego pochodzenia zamiast odnowienia sztucznego,
  • sprzyjanie samoregulacyjnym i stabilizującym procesom przyrodniczym zachodzącym w ekosystemach leśnych, w tym upowszechnianie biologicznych metod ochrony lasu.