MPP MPP

Izby edukacyjne

Regulamin korzystania z Izb edukacji leśnej Nadleśnictwa Przymuszewo

 

 1. Nadleśnictwo Przymuszewo dysponuje trzema Izbami edukacji leśnej:
 1. na terenie leśnictwa Kokoszka,
 2. na terenie szkółki leśnej w leśnictwie Dąbrowa,
 3. na terenie harcerskiej bazy obozowej w leśnictwie Czernica.
 1. Izby mogą być użytkowane przez placówki oświatowe, grupy zorganizowane lub inne podmioty – za zgodą Nadleśniczego, a także pod nadzorem pracownika Nadleśnictwa Przymuszewo.
 2. Izby edukacji leśnej to miejsce przeznaczone do edukacji leśnej dzieci, młodzieży
  i dorosłych.
 3. Wejście na teren obiektów jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z obiektu przez dzieci i młodzież jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.
 5. Pojemność sal:
 1. Izba edukacji w Kokoszce 30 osób,
 2. Izba edukacyjna przy szkółce leśnej w leśnictwie Dąbrowa 40 osób,
 3. Izba edukacyjna w Czernicy 200 osób (2 sale dydaktyczne).
 1. Korzystanie z Izb edukacyjnych odbywa się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa.
 2. Obiekty edukacyjne oraz przyległy do nich teren może stanowić źródło różnorakich zagrożeń (przykładowo: alergeny, żywe organizmy, ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne, obiekty rekreacji, bliskość dróg), pełna odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie.
 3. Na terenie obiektów obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek.
 4. Zabronione jest niszczenie infrastruktury, tablic tematycznych i eksponatów oraz zaśmiecanie terenu.
 5. Na terenie izb edukacji leśnej oraz terenach do nich przyległych należy:
 1. przestrzegać zasad BHP,
 2. przestrzegać przepisów przeciwpożarowych,
 3. dbać o wszystkie urządzenia, eksponaty oraz porządek.
 1. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z izb edukacyjnych odpowiedzialność (również materialną) ponosi opiekun grupy.
 2. Opiekun grupy jest zobowiązany do ciągłej obecności w czasie korzystania z obiektów.
 3. Podczas korzystania z obiektów edukacyjnych należy stosować się do wskazówek pracowników Nadleśnictwa Przymuszewo.
 4. Nadleśnictwo Przymuszewo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z obiektów. Użytkownicy oraz ich opiekunowie korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 5. Nadleśnictwo Przymuszewo nie odpowiada za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego pozostawionego na terenie izb edukacji leśnej.
 6. W przypadku zauważenia nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz uszkodzeń infrastruktury prosimy zgłaszać je do Nadleśnictwa Przymuszewo pod numerem 52 554 19 19 lub na adres: przymuszewo@torun.lasy.gov.pl

 

 

Numery alarmowe:

 

112 – numer alarmowy                                                    997 – Policja

998 – Straż Pożarna                                                         999 – Pogotowie Ratunkowe