Lasy nadleśnictwa

Niemal 19 tys. hektarów lasów Nadleśnictwa Przymuszewo położone jest na terenie o niezwykle ciekawej budowie geologicznej i hydrologicznej ukształtowanym podczas ostatniego zlodowacenia.

Budowa geologiczna i hydrologiczna 

Teren Nadleśnictwa Przymuszewo swoją urozmaiconą rzeźbę terenu zawdzięcza zlodowaceniu północnopolskiemu, tzw. „bałtyckiemu". Równina sandrowa poprzecinana jest licznymi jeziorami rynnowymi, np. Duże Głuche, Małe Głuche, Skąpe, Dybrzk, Zmarłe, Nawionek, Płęsno. Występują również jeziora moreny dennej np. Somińskie, Laska oraz największe z jezior o pow. 461 ha -Kruszyńskie. Dodatkowo przez tereny Nadleśnictwa przepływa wiele rzek, największą z nich jest Brda, która stanowi południowo-zachodnią granicę Nadleśnictwa, płynąc głęboką doliną wyciętą w utworach sandrowych, jej dopływami są takie rzeki jak: Zbrzyca, Młosina, Kulawa, Kłonecznica, Chocina oraz Orla Struga.
Podstawową formą rzeźby terenu są żwirowe i piaszczyste równiny sandrowe opadające lekko ku południowi, przecięte głęboko wciętą (do 50 m) doliną rzeki Brdy. Podstawowymi utworami geologiczno-glebowymi są piaski i żwiry fluwioglacjalne, czyli sandry, stąd też znaczną część Nadleśnictwa zajmuje Wielki Sandr Brdy, objęty programem Natura 2000, o powierzchni prawie 14 tys. ha.

Szata roślinna

Z budową geologiczną nierozerwalnie połączone są szata roślinna oraz świat zwierzęcy, razem tworzą one całą paletę różnych ekosystemów. Dla leśników , najważniejsze są ekosystemy leśne oraz wiązane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i tych partii lasów, które graniczą z polami, łąkami. Takie specyficzne miejsca nazywane są „ekotonami", to znaczy miejscami przejścia z krajobrazu leśnego w krajobraz otwarty. Ta niesamowita różnorodność świata przyrody pozwoliła rozróżnić kilkanaście różnych typów siedliskowych lasu.
Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej, natomiast z glebami uboższymi łączone są siedliska borowe, których skład biocenozy jest skromniejszy. Nie oznacza to jednak, że jest mniej ciekawy i nie warty poświęcenia mu swojego czasu. Z siedliskami borowymi, które dominują na terenie naszego Nadleśnictwa związane są drzewostany sosnowe, nie oznacza to jednak, że nie można tutaj zaobserwować takich gatunków jak dąb, buk czy grab.
Szata roślinna ekosystemu to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to równie ważne elementy składowe. Spośród nich na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo znajduje się kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej, ścisłej i częściowej. Do najciekawszych gatunków zaliczyć można: fiołek torowy, lobelia jeziorna, widłak goździsty i jałowcowaty, rosiczka długolistna i okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko. Stanowiska występowania tych gatunków chronione są przez nas czynnie, co oznacza, że nie prowadzi się na nich prac gospodarczych grożących ich zniszczeniem.

Fauna

Świat zwierząt jest równie bogaty, jak roślin. Istotną liczebnie grupę ssaków stanowią: dzik, nieliczny łoś, sarna i jeleń szlachetny, listę gatunków zwierząt łownych zamykają: zając szarak i dziki królik. Najliczniejszym w gatunki rzędem ssaków są gryzonie – 14 gatunków. Są to między innymi bóbr, piżmak, wiewiórka, nornica ruda. Do podstawowych drapieżników zaliczyć można: lisa, borsuka, jenota, kunę leśną oraz zaobserwowanego w ostatnich latach, lecz nielicznego wilka. Awifauna nadleśnictwa jest bardzo bogata, tworzy ją ponad 125 gatunków lęgowych i około 20 regularnie pojawiających się na przelotach. Największą opieką i zainteresowaniem leśników cieszą się gatunki objęte czynną ochroną, są to: bielik, puchacz oraz kania ruda.