MPP MPP

Miejsca odpoczynku

Regulamin korzystania z miejsc odpoczynku

 

 

 1. Każda osoba korzystająca z miejsc odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Każdy użytkownik dorosły korzysta z obiektu na własną odpowiedzialność,
  w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi opiekun.
 3. Zabrania się niszczenia obiektów turystycznych, uszkadzania  drzew i innych roślin oraz  płoszenia i chwytania dzikich zwierząt.
 4. Korzystanie z miejsc odpoczynku jest bezpłatne.
 5. Obiekty te są dostępne przez wszystkie dni w roku.
 6. Samochód lub inny pojazd silnikowy powinien zostać pozostawiony w wyznaczonym do tego celu miejscu. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca
  z miejsca postoju.
 7. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest
  do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się:

a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

b. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

c. zaśmiecania terenu,

d. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się na miejscu postoju,

e. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom
z miejsca odpoczynku,

f. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,

g. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Przymuszewo oraz innych kompetentnych organów,

h. puszczania luzem zwierząt domowych (zwierzę powinno znajdować się na smyczy)

 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju i miejsca odpoczynku.
 2.  W przypadku  pożaru lub innego zagrożenia dla lasu należy niezwłocznie powiadomić o tym Służbę Leśną.
 3. Obiekty turystyczne nie są strzeżone, odpowiedzialność za utracenie lub zniszczenie mienia prywatnego ponosi osoba korzystająca z obiektów.
 4. W przypadku zauważenia nieprawidłowości mogących mieć wpływ
  na bezpieczeństwo oraz uszkodzeń infrastruktury prosimy zgłaszać je
  do Nadleśnictwa Przymuszewo pod numerem 52 554 19 19 lub na adres: przymuszewo@torun.lasy.gov.pl

 

 

 

Numery alarmowe:

 

112 – numer alarmowy                                                    997 – Policja

998 – Straż Pożarna                                                         999 – Pogotowie Ratunkowe