MPP MPP

Regulamin ścieżek edukacyjnych Kokoszka, Kręgi Kamienne, Dolina Kulawy

Regulamin korzystania ze ścieżek edukacyjnych

 

 1. Regulamin dotyczy: ścieżki ornitologiczno-przyrodniczej Kokoszka, ścieżki kulturowej Leśno – Kręgi Kamiennie, ścieżka edukacyjna Dolina Kulawy.
 2. Korzystanie ze ścieżek edukacyjnych odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Ścieżka jest przystosowana do użytku pieszego i rowerowego.
 4. W czasie burz i silnych wiatrów, gradu, okiści odwiedzający ścieżkę powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić teren ścieżki i udać się w bezpieczne miejsce.
 5. Nadleśnictwo Przymuszewo nie odpowiada za ukąszenia (kleszczy, pszczół, os, szerszeni, żmij, komarów, itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia będące wynikiem spotkania ze zwierzętami.
 6. Użytkownicy ścieżek powinni posiadać odzież i obuwie odpowiednie
  do korzystania z nich.
 7. Grupy zorganizowane powinny mieć zapewnione siły i środki do udzielania pierwszej pomocy.
 8. Osoby korzystające ze ścieżek edukacyjnych zobowiązane są do pozostawienie po sobie porządku.
 9. Korzystając ze ścieżek należy przestrzegać następujących zasad i zakazów:
 1. Przestrzegania zasad BHP (Nadleśnictwo Przymuszewo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieostrożnością korzystającego oraz niewłaściwym użytkowaniem infrastruktury turystycznej),
 2. Przestrzegania zasad zgodnego współżycia wszystkich uczestników korzystających ze ścieżki,
 3. Zakazu zakłócenia ciszy, płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, nor i legowisk, niszczenia drzew i krzewów,
 4. Zabrania się zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia
  i opakowań, rozstawiania namiotów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych,
 5. Na terenie ścieżki obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia
  w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 1. Opiekunowie grup zorganizowanych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżek edukacyjnych wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Za wszelkie uszkodzenia mienia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie
 4. Nadleśnictwo Przymuszewo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników korzystających z ww. obiektu
 5. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu, jak i zasad BHP.
 6. W przypadku grup zorganizowanych osoba odpowiedzialna za grupę przebywa z uczestnikami cały czas i jest zobowiązana do zapoznania uczestników
  z regulaminem oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
 7. Podczas korzystania ze ścieżek należy zapoznać się z zagrożeniami występującymi w lesie, w szczególności:
 1. zagrożeniami związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz zagrożeniem pożarowym,
 2. zagrożeniami wynikającymi z trudnych warunków terenowych – stoki, bagna, wykroty, itp.,
 3. zagrożeniami związanymi z upadkiem przedmiotów z wysokości (konary, gałęzie, drzewa),
 4. zagrożeniami w miejscach składowania surowca drzewnego,
 5. zagrożeniami wynikającymi z obecności osób postronnych,
 6. zagrożeniami ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenach leśnych,
 7. zagrożeniami związanymi z sąsiedztwem dróg, linii i urządzeń energetycznych i teleenergetycznych,
 8. zagrożeniami odzwierzęcymi,
 9. możliwością zabłądzenia w lesie.
 1. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Przymuszewo może wyłączyć teren z użytkowania,
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie ścieżek edukacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie uszkodzenia infrastruktury prosimy zgłaszać do Nadleśnictwa Przymuszewo pod numerem 52 554 19 19 lun na adres: przymuszewo@torun.lasy.gov.pl
 4. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy.

 

 

Numery alarmowe:

 

112 – numer alarmowy                                                    997 – Policja

998 – Straż Pożarna                                                         999 – Pogotowie Ratunkowe