Wydarzenia Wydarzenia

Konkurs Fotograficzny "Ziemia Zaborska - miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś"

Zaborskie Towarzystwo Naukowe zaprasza do wzięcia udziału w II edycji konkursu, którego celem jest gromadzenie dokumentacji fotograficznej współczesnej i dawnej prezentującej dorobek i historię społeczności lokalnej i walorów przyrodniczych Ziemi Zaborskiej.

Regulamin konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Konkurs jest
przeprowadzany we współpracy z Centrum Biblioteki i Kultury w Brusach i Gminą Brusy.
 
2. Kategorie konkursowe:
I. Aktywna młodzież na Zaborach (dokumentacja działań grup szkolnych, pozaszkolnych,
wolontariatu, itd.);
II. Stara fotografia (rodzinna i historyczna XIX, XX w. związana z Zaborami);
III. Fotografia przyrodnicza i kulturowa (obszar Ziemi Zaborskiej).
 
3. Po rozstrzygnięciu Konkursu odbędzie się wernisaż z wręczeniem nagród, a wystawa
pokonkursowa prezentowana będzie na terenie Gminy Brusy, w świetlicach, bibliotekach,
szkołach i miejscowościach turystycznych na Zaborach. Organizatorzy przewidują wydanie
widokówek prezentujących część nagrodzonych prac oraz wykorzystanie prac
konkursowych w materiałach promocyjnych ZTN i Gminy Brusy oraz Centrum Kultury
i Biblioteki w Brusach. 
 
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 
5. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w każdej z kategorii I i III (w kategorii II.
Stara fotografia ilość nadsyłanych zdjęć jest nieograniczona).
 
6. Technika wykonania prac jest dowolna.
 
7. Prace w kategoriach I i III (w formacie JPG i plikach min 2 MB) należy nadsyłać jedynie
poczta elektroniczną przez Internet na adres: ztn.konkurs@interia.pl.
 
8. Prace w kategorii II - fotografie lub skany - należy dostarczać Pocztą lub osobiście na adres:
- Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy,
- Centrum Kultury i Biblioteki, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy albo
- Chata Kaszubska, Brusy Jaglie 11b, 89-632 Brusy.
Wszystkie fotografie z kategorii II dostarczone do organizatora zostaną zwrócone uczestnikom.
Istnieje możliwość zeskanowania na miejscu dostarczonych zdjęć bez konieczności pozostawiania
fotografii u Organizatora.
 
9. W pracach kategorii historycznej ważnym kryterium oceny będzie szczegółowe opisanie
fotografii (miejsca, uczestników, czasu, okoliczności wykonania zdjęcia, w miarę
możliwości autora zdjęcia itp.).
 
10. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon
kontaktowy, tytuł pracy ewentualnie komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu,
miejsce wykonania zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć lub
oświadczenie, że jest się właścicielem zdjęcia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 lub Załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.
 
11. Zdjęcia należy nadsyłać od 01.06.2014 r. do 30.09.2014 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi
w 2014 r. Informacja o terminie rozstrzygnięcia Konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www.ztn.com.pl.
 
12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 
13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 
14. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.ztn.com.pl.
 
15. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń.
 
16. Organizatorzy przewidują cenne nagrody.
 
17. W kategorii II. Stara fotografia nagrodzona zostanie osoba, która dostarczy największą ilość
zdjęć.
 
18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród dla laureatów Konkursu.
 
19. Nagrody zostaną wręczone laureatom na ogłoszeniu wyników. Uczestnicy, którzy nie
odbiorą nagród w tym terminie mogą odebrać je w terminie 2 tygodni od daty
rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibie ZTN: Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Armii
Krajowej 1, 89-632 Brusy.
 
20. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
 
22. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz
w celach promocyjnych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych
z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w Konkursie
potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do Organizatora oświadczenia
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
23. Bliższych informacji na temat Konkursu udzielają:
Krzysztof Zabrocki tel.: 791 764 247,
Zbigniew Gierszewski tel.: 692 240 171; ztn@ztn.com.pl ,
Krzysztof Gradowsk tel.: 52 398 32 02
 
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i jego interpretacji.