Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 19,3 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną; 
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Pracownikiem Nadleśnictwa Przymuszewo prowadzącym nadzór nad lasami następujących obrębów ewidencyjnych jest pan Paweł Mikołajczyk, tel. 577 677 851

Gmina Chojnice, obręb Swornegacie, Gmina Brusy obręby: Czyczkowy, Czarnowo, Czapiewice, Małe Chełmy, Rolbik, Kaszuba, Kruszyn, Skoszewo, Przymuszewo, Windorp, Główczewice, Leśno, Orlik, Lubnia, Małe Gliśno, Zalesie