O nadleśnictwie

Informacje na temat Nadleśnictwa Przymuszewo: położenie, historia, organizacja nadleśnictwa, projekty i fundusze zewnętrzne oraz galerie zdjęć z naszego terenu.

Zasoby leśne

W zarządzie Nadleśnictwa Przymuszewo znajduje się ponad 18 600 ha gruntów, z czego 17 700 ha to grunty leśne. Przeważają na nich siedliska borowe z sosną pospolitą jako głównym gatunkiem lasotwórczym. Drzewostany w wieku powyżej 80 lat to blisko 30% powierzchni naszych lasów.

Hodowla lasu

Zadania jakie stawia przed leśnikami hodowla lasu to utrzymanie istniejących drzewostanów oraz tworzenie nowych przez zalesienia innych gruntów. Obejmuje ona cały proces wzrastania lasu: od pozyskania nasion, przez hodowlę sadzonek, zalesienia i odnowienia, aż do pielęgnacji we wszystkich fazach rozwoju drzewostanu.

Ochrona lasu

Zadaniem ochrony lasu jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie zagrożeń i ochrona lasów przed nimi. Aby zachować trwałość lasów chronimy je przed różnorakimi czynnikami szkodotwórczymi.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów: pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, pozyskanie choinek i stroiszu. Gospodarka leśna umożliwia korzystanie z nich w sposób nie zagrażający trwałości lasów.

Urządzanie lasu

Co 10 lat każde nadleśnictwo w Polsce przechodzi tzw. „urządzanie lasu”. To właśnie wtedy dokonywany jest opis lasu, dokładana inwentaryzacja jego zasobów, planowane są zadania na najbliższe 10-lecie, kreślone szczegółowe mapy lasów.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Ochrona przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo występuje większość przewidzianych prawem form ochrony przyrody: pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Część nadleśnictwa położona jest w otulinie Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Certyfikaty

Nadleśnictwo Przymuszewo jako jednostka organizacyjna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu posiada dwa najważniejsze certyfikaty gospodarki leśnej: FSC i PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 19,3 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.