Rezerwaty przyrody

Rezerwat obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy, to wielkoobszarowa forma ochrony przyrody tworzona ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe w celu ich zachowania i popularyzacji w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zaborski Park Krajobrazowy pokrywa większą część Nadleśnictwa Przymuszewo, swoim zasięgiem obejmując także część nadleśnictw Rytel i Czersk oraz Park Narodowy "Bory Tucholskie".

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu to wskazany do ochrony mało zniekształcony teren, charakteryzujący się zachowaną zdolnością utrzymywania równowagi biologicznej oraz wartościami kulturowymi. Północny Obszar Chronionego Krajobrazu - część zachodnia wypełnia teren położony pomiędzy Zaborskim a Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym.

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody to prawnie chroniony twór przyrody ożywionej lub nieożywionej szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych lub innych. Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Przymuszewo znajdują się głazy, źródliska, stanowisko brodaczki na budynku, stanowiska skrzypu olbrzymiego, rabaty brzozowe, grupa jałowców oraz pojedyncze drzewa.

Użytki ekologiczne

Gdy cenny przyrodniczo obszar jest zbyt mały, by utworzyć na nim rezerwat, powołuje się formę ochrony przyrody nazywaną użytkiem ekologicznym.

Obszary Natura 2000

W celu ochrony szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych kraje wspólnoty europejskiej tworzą Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), a dla ochrony obszarów gdzie dziko żyjące ptaki jednego lub wielu gatunków znajdują korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym okresie albo stadium rozwoju tworzy się obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO).