Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk

W celu ochrony szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych kraje wspólnoty europejskiej tworzą Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wchodzące w skład obszarów chronionych sieci Natura 2000

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków

Na obszarach gdzie dziko żyjące ptaki jednego lub wielu gatunków znajdują korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym okresie albo stadium rozwoju utworzono obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO).