Wydawca treści Wydawca treści

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)

Na obszarach gdzie dziko żyjące ptaki jednego lub wielu gatunków znajdują korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym okresie albo stadium rozwoju utworzono obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO).

Na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo Znajdują się następujące obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) NATURA 2000:

Wielki Sandr Brdy obejmuje obszar 37106 ha i jest położony na terenie gmin: Lipnica, Studzienice, Brusy, Chojnice i Konarzyny. Obszar ten jest fragmentem Wielkiego Sandru Tucholskiego i położony jest w przewadze w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Charakterystycznym dla tego obszaru jest system wodny na który składają się liczne rzeki i Jeziora. Trzonem całego sytemu jest rzeka Brda zasilana licznymi dopływami z których największym jest rzeka Zbrzyca. Ponadto występuje tu ponad 50 Jezior z których najgłębszym jest Jezioro Ostrowite (43m) a największym Jezioro Charzykowskie (1363 ha). Większość występujących to jezior to jeziora oligotroficzne – o niskiej zawartości substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzi e i dobrym natlenieniu. Najmniej natomiast jest jezior eutroficznych o dużej zawartości substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie niskim natlenieniu. Lesistość obszaru wynosi 70% a dominującym zbiorowiskiem leśnym są tu bory sosnowe.

Bory Tucholskie są jednym z najcenniejszych obszarów niżowych Polski, położonych na rozległym obszarze sandrowym na południe od strefy moren czołowych ostatniego zlodowacenia. W granicach Borów Tucholskich znajduje się najbogatsze nagromadzenie reliktowych gatunków roślin w skali całego niżu środkowoeuropejskiego. Na tym obszarze występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (bielik, kania czarna, kania ruda, podgorzałka, puchacz, tracz długodzioby). Ponadto gniazduje tu co najmniej 107 gatunków ptaków w tym między innymi rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęś, błotniak stawowy, łabędź krzykliwy.