Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona siedliska boru chrobotkowego

Ochrona siedliska 91TO Sosnowy bór chrobotkowy na terenie obszaru Natura 2000 Młosino-Lubnia PLH220077

Nadleśnictwo Przymuszewo realizuje zadanie "Ochrona siedliska 91TO Sosnowy bór chrobotkowy na terenie obszaru Natura 2000 Młosino-Lubnia PLH220077" z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt zadania wyniósł 10 800 zł.

Dotacja WFOŚiGW to 5 500 zł

Podstawowym celem prac było usunięcie martwej materii organicznej pochodzącej z wykonania cięć prześwietlających (trzebież późna) na łącznej powierzchni zredukowanej 12 ha w Leśnictwie Lubnia.

Wykonanie cięcia trzebieży późnej ma na celu przerzedzenie drzewostanu, a co za tym idzie dostarczeniem większej ilości promieniowania słonecznego do dna lasu. Zbyt duże zwarcie niedopuszczające odpowiedniej ilości światła słonecznego powoduje zanikanie chronionych gatunków chrobotków. Pozostawienie martwego drewna  (w tym gałęzi) na tym terenie prowadzi do użyźnienia siedliska i pogorszenia warunków siedliskowych dla porostów naziemnych.

Oczekiwanym efektem tych prac będzie polepszenie warunków rozwoju chrobotków oraz uzyskanie fitocenoz zespołu zgodnych z aktualnym potencjałem siedliska boru chrobotkowego

Zadanie wykonano zgodnie z planem Zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Młosino-Lubnia PCH220077 ustanowionych zarządzeniem RDOŚ w Gdańsku z dn. 6 maja 2014r.