Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przed pożarami

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Głównym celem projektu którego jednym z beneficjentów jest Nadleśnictwo Przymuszewo, jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostało przeznaczone na:

  • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

Zakupiona została nowa kamera pracująca w jakości HD, z której obraz przesyłany jest do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa. Obraz analizowany jest przez obserwatora, wspomanaganego przez oprogramowanie komputerowe wykrywające dym w trybie automatycznym. Kierunek zauważenia dymu jest automatycznie przenoszony na mapę, a po dodaniu kierunków obserwacji z sąsiednich punktów obserwacyjnych system automatycznie podaje lokalizację pożaru.

Nadleśnictwo Przymuszewo uzyskało dofinansowanie w wysokości 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych w łacznej kwocie 74 494,12 zł, w tym 58 185,18 na zadanie budowy systemu monitoringu wizyjnego oraz 16 308,94 zł na doposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego - zakup komputera wraz z oprogramowaniem wykrywania dymu na obrazie z kamer.

Wiecej informacji o projekcie w broszurze informacyjnej

>>KLIKNIJ TUTAJ<<


Centrum Edukacji Leśnej w Czernicy

Koszt operacji: 554 851,77 zł

Wnioskowane dofinansowanie operacji: 194 527,42 zł

Nadleśnictwo Przymuszewo realizuje operację, której przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa istniejacego Ośrodka Edukacji Leśnej w Czernicy. Na bazie istniejącej dotychczas, a zniszczonej w czasie nawałnicy z 2017 roku infrastruktury powstało nowoczesne centrum edukacyjne wyposażone w sprzęt pozwalający na prowadzenie zajęć zgodnie z najnowszymi standardami.

Dotychczasowa oferta edukacyjna Nadleśnictwa  dostosowana była do ograniczonych warunków lokalowych w dwóch izbach edukacyjnych. Powstanie ośrodka umozliwia prowadzenie zajęć niezaleśnie od warunków pogodowych

 

 


Centrum Edukacji Ekologicznej w Czernicy

Nadleśnictwo Przymuszewo zrealizowało zadanie pn: Centrum Edukacji Ekologicznej w Czernicy dofinansowane przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  http://www.wfos.gdansk.pl),

Koszt zadania wyniósł  1427 685,83 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  to  kwota  520 000,00 zł

Podstawowym  celem  inwestycji  było stworzenie nowoczesnej  bazy edukacyjnej, dającej możliwość prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zarówno Nadleśnictwu jak i ZHP, a także innym podmiotom współpracującym. Oprócz funkcji edukacyjnej  obiekt ten przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa   dzieci wypoczywających na terenie harcerskiej bazy obozowej w Czernicy, a także znacząco zmniejsza zagrożenie  ekologiczne dla zlewni rzeki Brdy poprzez poprawę warunków sanitarnych terenu bazy. 


USUWANIE ŚMIECI Z TERENÓW LEŚNYCH

Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania

Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo realizowane było na podstawie zawartej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku.

Prowadzono zbiórkę  śmieci z 14 miejsc postoju zlokalizowanych na terenach leśnych od 1 kwietnia do 30 września 2017 roku  oraz  z  obszarów bezpośrednio przylegających do dróg leśnych i szlaków turystycznych. Osiągnięto efekt ekologiczny  w  postaci  30,236 Mg zebranych i wywiezionych odpadów

USUWANIE ŚMIECI Z TERENÓW LEŚNYCH

Wykonanie zadania przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie  usuwania odpadów oraz likwidacji  nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo.

Nadleśnictwo Przymuszewo prowadzono zbiórkę  śmieci z 14 miejsc postoju zlokalizowanych na terenach leśnych od 30 kwietnia do 30 września 2016 roku  oraz  z  obszarów bezpośrednio przylegających do dróg leśnych i szlaków turystycznych.

Osiągnięto efekt ekologiczny  w  postaci  30,192  Mg zebranych   i wywiezionych odpadów.


Usuwanie śmieci z terenów leśnych

Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo realizowane było na podstawie zawartej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku.

Prowadzono zbiórkę  śmieci z 14 miejsc postoju zlokalizowanych na terenach leśnych od 30 kwietnia do 30 września 2015 roku  oraz  z  obszarów bezpośrednio przylegających do dróg leśnych i szlaków turystycznych. Osiągnięto efekt ekologiczny  w  postaci  42,434 Mg zebranych i wywiezionych odpadów.


Ochrona siedliska boru chrobotkowego

Ochrona siedliska 91TO Sosnowy bór chrobotkowy na terenie obszaru Natura 2000 Młosino-Lubnia PLH220077

Nadleśnictwo Przymuszewo realizuje zadanie "Ochrona siedliska 91TO Sosnowy bór chrobotkowy na terenie obszaru Natura 2000 Młosino-Lubnia PLH220077" z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt zadania wyniósł 10 800 zł.

Dotacja WFOŚiGW to 5 500 zł

Podstawowym celem prac było usunięcie martwej materii organicznej pochodzącej z wykonania cięć prześwietlających (trzebież późna) na łącznej powierzchni zredukowanej 12 ha w Leśnictwie Lubnia.

Wykonanie cięcia trzebieży późnej ma na celu przerzedzenie drzewostanu, a co za tym idzie dostarczeniem większej ilości promieniowania słonecznego do dna lasu. Zbyt duże zwarcie niedopuszczające odpowiedniej ilości światła słonecznego powoduje zanikanie chronionych gatunków chrobotków. Pozostawienie martwego drewna  (w tym gałęzi) na tym terenie prowadzi do użyźnienia siedliska i pogorszenia warunków siedliskowych dla porostów naziemnych.

Oczekiwanym efektem tych prac będzie polepszenie warunków rozwoju chrobotków oraz uzyskanie fitocenoz zespołu zgodnych z aktualnym potencjałem siedliska boru chrobotkowego

Zadanie wykonano zgodnie z planem Zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Młosino-Lubnia PCH220077 ustanowionych zarządzeniem RDOŚ w Gdańsku z dn. 6 maja 2014r.

 


Mała retencja

Nadleśnictwo Przymuszewo zrealizowało inwestycję pod nazwą: „Remont i odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na kompleksie łąk w Leśnictwie Laska”, gm. Brusy, powiat chojnicki. System nawodnień położony jest w północnej części Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

 

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu ,,Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 -Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.


       Głównym celem inwestycji była poprawa stanu siedlisk łąkowych i  torfowiskowych.            Odtworzenie  dawnego  systemu  nawadniającego spowodowało wzbogacenie różnorodności biologicznej ekosystemów, odtworzenie biotopów wilgotnych  łąk na obszarze ptasiej ostoi Natura 2000.   Ponadto  zrekonstruowano  XIX-to wieczny system  nawodnień,  przykład kultury rolniczej Kaszub.

Nawadniane łąki   położone są  na wzniesieniach zbudowanych  z piasków 1uźych.
           Dla zachowania cennych przyrodniczo łąk wykonano rekonstrukcję systemu nawadniającego w kształcie zb1iżonym do zachowanych historycznych urządzeń hydrotechnicznych.  Odtworzono   unikalny system   nawodnień w postaci   nawodnień stokowo-bruzdowych.    W ostatnich  latach  obiekt nie był  eksploatowany  m. in. z  powodu  złego stanu technicznego  rowów i zastawek.   Odbudowano zniszczone fragmenty obwałowań - grobli. Wyłożono faszyną stopy skarp w miejscach szczególnie narażonych na rozmycie tj: na ostrych łukach doprowadzalników i na wylotach z przepusto-zastawek. Wyloty jak i wloty do przepusto-zastawek wzmocniono kamieniem  polnym. Konieczne było wykonanie uszczelnienie dna i grobli doprowadzalnika marglem i g1iną. Wykonano remont kapitalny przepusto-zastawkek, który polegał na zamontowaniu prowadnic na szandorach.  Odbudowano zastawki drewniane ze stopniem korekcyjnym. Zasypano wyrwy powstałe w wyniku niekontrolowanych spływów wód na całej powierzchni kompleksu.

 Odbudowano bruzdy rozlewowe z wykonaniem wypustów w groblach oraz montażem stawideł.

Woda do nawodnień  obiektu  pobierana jest z rzeki Kłonecznicy poprzez jej piętrzenie na jazie i wprowadzana na główny doprowadzalnik wody na łąki. Nawodnienie obiektu polega na wprowadzeniu wody do bocznych doprowadzalników oraz za pomocy wpustów na bruzdy rozlewowe, które   usytuowane są u podnóża skarp głównego rowu i bocznych doprowadzalników. Woda po wypełnieniu bruzd przelewa się przez korony grobelek roz1ewajc się po stoku i  nawadnia  użytki zielone.

Powstała mała retencja poprzez gromadzenie wody:

a)      retencja zbiornikowa – po zatrzymaniu wody na mnichu  - V=1357 m3 wody

b)      retencja korytowa – na doprowadzalnikach po zatrzymaniu wody na przepusto – zastawkach – V=8 870 m3 wody

c)      retencja glebowa (powierzchniowa) – 16,73 ha – V=1 673 m3 wody


         W ramach projektu  odbudowano unikatowy system nawodnień  na powierzchni 16,73  ha użytków zielonych z retencjonowaniem 11 900 m3 wody.