Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk

Młosino-Lubnia

Obszar Młosino – Lubnia zajmuje na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo część leśnictw Lubnia i Dąbrowa.

Obejmuje fragment równiny sandrowej z licznymi torfowiskami i zbiornikami wodnymi. Lasy zajmują tu 79% powierzchni gdzie tylko 2 % to lasy mieszane, resztę stanowią lasy iglaste (tj. 77%). Obszar ten jest bogaty w jeziora lobeliowe które swą nazwę zawdzięczają zimozielonej roślinie lobelii zielonej. Jeziora te zazwyczaj mają niską trofię, kwaśny odczyn, i niską twardość wody dzięki czemu woda ma dużą przeźroczystość. Innymi charakterystycznymi jeziorami są jeziora dystroficzne które z kolei posiadają dużą ilość węgla organicznego jednak charakteryzują się niska produktywnością biologiczną. Jeziora te zazwyczaj maja odczyn kwaśny i żółtą lub brunatną barwę. Dodatkowo krajobraz wzbogacają wydmy, porośnięte borami sosnowymi w śród których występują bory chrobotkowe z licznie występującymi tam porostami naziemnymi.

 

Typy siedlisk obszaru Młosino – Lubnia

 • Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
 • Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
 • Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
 • Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
 • Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
 • Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
 • Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
 • Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
 • Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
 • Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino
 • Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
 • Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)