Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk

Ostoja Zapceńska

Większa część obszaru Ostoja Zapceńska znajduje się na terenie Nadleśnictwa Osusznica. W Nadleśnictwie Przymuszewo niewielkie jego fragmenty są w leśnictwie Laska, wzdłuż rzeki Kłoniecznica, oraz w leśnictwie Bukówki.

Ostoja Zapceńska znajduje się na równinie sandrowej w północno-zachodniej części kompleksu leśnego Bory Tucholskie. Dominuje to krajobraz leśny (66%) z udziałem siedlisk rolniczych (16%). Na obszarze tym występuje sporo ekosystemów wodnych i wodno-błotnych w tym jeziora lobeliowe i ramieniowe. Jeziora ramieniowe charakteryzują się podwodnymi zbiorowiskami roślinnymi zdominowanymi przez ramienice tworzące tzw. łąki ramieniowe. Dodatkowo krajobraz wzbogaca rzeka Kłonecznica która w dolnym przyujściowym biegu ma charakter rzeki górskiej. Rzeka ta jest prawym dopływem Zbrzycy o długości 27 km.

Na obszarze ostoi Zapceńskiej podawane było występowanie Botrychium simplex – było to jedno z dwóch ostatnich stanowisk tego gatunku w Polsce!

Na terenie leśnictwa Bukówki planowane jest utworzenie rezerwatu "Kruszynek".

Typy siedlisk obszaru Ostoja Zapceńska

 • Jeziora lobeliowe
 • Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
 • Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
 • Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
 • Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
 • Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
 • Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 • Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
 • Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
 • Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 • Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
 • Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino
 • Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
 • Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)