Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk

Sandr Brdy

Sandr Brdy jest największym na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo siedliskowym obszarem Natura 2000. Położony na terenie leśnictw: Kokoszka, Młynek, Zbrzyca, Antoniewo, Laska i Bukówki obejmuje fragmenty najcenniejsze przyrodniczo, w tym chronione w rezerwatach: Dolina Kulawy, Laska, Piecki, Nawionek i Bagno Stawek

Sandr Brdy charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą młodoglacjalną z dobrze rozwiniętą siecią hydrograficzną na którą składa się rzeka Brda wraz z licznymi dopływami oraz liczne jeziora nie rzadko lobeliowe lub dystroficzne. W krajobrazie obszaru dominują lasy (86%) i wody śródlądowe (10%). Teren t5en jest szczególnie cenny pod względem walorów przyrodniczych. Cenne siedliska zajmują tu 30% obszaru ponadto stwierdzono tu obecność licznych gatunków chronionych roślin i zwierząt.

Typy siedlisk obszaru Sandr Brdy

 • wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi
 • jeziora lobeliowe
 • twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic
 • starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne
 • naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
 • suche wrzosowiska
 • górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (dotyczy płatów stosunkowo bogatych florystycznie)
 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
 • górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe
 • niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie
 • torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
 • torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
 • torfowiska przejściowe i trzęsawiska
 • obniżenia dolinkowe i pła mszarne
 • torfowiska nakredowe
 • kwaśne buczyny
 • grąd subatlantycki
 • grąd środkowoeuropejski
 • jaworzyny na stokach i zboczach
 • dąbrowy acidofilne
 • bory i lasy bagienne
 • lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
 • łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
 • świetlista dąbrowa subkontynentalna
 • sosnowy bór chrobotkowy