Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)

W celu ochrony szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych kraje wspólnoty europejskiej tworzą Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wchodzące w skład obszarów chronionych sieci Natura 2000

W dyrektywie siedliskowej jako cele ochrony wymienione zostały wymagające działań ochronnych typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu dla całej Unii Europejskiej (naturalne oraz półnaturalne tereny lądowe i wodne wyróżniające się specyficznymi czynnikami geograficznymi, fizycznymi cechami środowiska i określonymi zbiorowiskami roślinnymi) oraz wybrane cenne gatunki roślin i zwierząt (poza ptakami). Miejsca ich ochrony wyznacza się jako specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo Znajdują się następujące obszary Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) NATURA 2000:

  • Sandr Brdy
  • Młosino-Lubnia
  • Doliny Brdy i Chociny
  • Ostoja zapceńska

 

Meandry Chociny (SOO Doliny Brdy i Chociny)